UDSTILLING*08

Udstillingen “Lyser grønt igen, igen” er en udstilling af Anna Sofie Mathiasen & Niels Munk Plum fra Oslo Kunstakademi. De to kunstnere går sammen om at lave udstillingen på Springbrættet 6a, som i skal glæde jer til at opleve!

Anna Sofie Mathiasens (f. 1995, København DK)
I praksis adresserer hun spørgsmål omkring generering og re-animering af fundne materialer og narrativer. Dette udtrykker hun tværmedialt gennem installation, tekst, fotografi, collage, video og animation.

Mathiasen indsamler og medierer materialer og fortællinger fra fortiden og undersøger disse ud fra forskellige vinkler, roller og metodiske greb for at skabe nye fiktioner omkring disse gennem forskellige former for montage. En central motivation i hendes praksis er at undersøge spor og dokumentation af virkeligheden gennem fiktion.
@annasoife

Niels Munk Plum (f. 1992, Sønderborg DK)
Plum arbejder med at iscenesætte krop og sprog i en åben diskurs, hvor målet er at queer selvet fra brugen af allerede eksisterende logik og implementere en stærkere autonomi inden for det modtagende emne.

Ved at skabe vægt på processen, og hvordan et kunstværk bliver til noget ud af ingenting, fremstår Plums værker ofte som performative, hvor indholdet etablerer sig gennem en score af objekter, ord eller billeder.

Bevægelser og fagter, gennem kunstnerens eller tilskuernes øjne og kroppe, vil have betydning for at ændre udstillings oplevelsen fra et hierarkisk sæt visuel æstetik til et kommunikationsværktøj og en katalysator for nye ideer og diskussioner.

Niels Munk Plum bor og arbejder mellem København, Oslo og Malmø. Han arbejder med iscenesættelse af fortællinger gennem performance, lyd, fotografering, installation og tekst.

 

 

EXHIBITION*08

The exhibition “Lyser grønt igen, igen” is by Anna Sofie Mathiasen and Niels Munk Plum from Oslo National Academy of the Arts. Both artists have collaboration created this exhibition for Springbrættet 6a, which You have to look forward for.

Anna Sofie Mathiasens (b. 1995, Copenhagen DK)

In her practise she addresses the question about generating and re-animation of found materials and narratives. She expresses this through her cross media practise, which includes installation, text, photo, collage, video, and animation.

Mathiasen gather and mediates materials and stories from the past and examine these through different angles, roles and methodical grasp to create new fictions about these different forms for a montage. A central motivation in her practise is to investigate traces and documentation of reality through fiction.
@annasoife

Niels Munk Plum (b. 1992, Sønderborg DK)

Plum works with staging body and language in an open discourse, where the goal is to queer the self by the use of an already existing logic and to implement a stronger autonomy within the receiving subject matter.

By creating an emphasis on the process and how an artwork is created out of nothing, often Plum’s works appears as performative, where the content establishes itself through a score of objects, words, and pictures.

Movements and gestures through either the artist’s or the spectator’s eyes and bodies will have an important role for changing the experiences of the exhibition from a hierarchical set of visual aesthetics to a communication tool and a catalyser for new ideas and discussions.

Niels Munk Plum lives and works between Copenhagen, Oslo and Malmö. He works with staging stories through performance, sound, photos, installation, and text.

  • Kunstner(e)

    Anna Sofie Mathiasen, Niels Munk Plum

  • Dato

    28/04-11/05/2022